AMH Logo

Ffrindiau. . .

AMH Logo

Ffrindiau Neuadd Goffa AberaeronSefydlwyd 'Ffrindiau Neuadd Goffa Aberaeron' ar 11 Rhagfyr 2009 i roi cefnogaeth ariannol a chymdeithasol i neuadd boblogaidd y dref, Neuadd Goffa Aberaeron.

Agorwyd y Neuadd yn 1925 fel 'cofeb barhaol' a theyrnged i'r rhai a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bryd hynny teimlai'r trigolion ei bod yn "ased gwerthfawr" i'r dref ac mae'n parhau felly hyd heddiw.

Mae'r Ffrindiau wedi ymrwymo i hyrwyddo rhinweddau'r Neuadd, ei henw da yn y gymuned, ei chyfleusterau, ei lleoliad perffaith a thrwy godi arian, maent yn helpu i sicrhau ei dyfodol i'r cenedlaethau i ddod. Rydym yn awyddus iawn i wella safle'r Neuadd fel adeilad cymunedol arbennig, lleoliad o safon sy'n croesawu amrywiaeth o berfformwyr o'r safon uchaf, cyngherddau, dramâu a gweithgareddau cymunedol.

Heb os, mae'r Neuadd yn unigryw ac yn bwysig iawn i'r gymuned, felly mae'n hanfodol ei gwarchod.

Credwn y gellir gwneud hyn gyda'ch cymorth chi, yn wir byddai'r Neuadd sy'n Elusen Gofrestredig yn ei chael hi'n fwyfwy anodd gyda chostau cynyddol i gynnal ei safonau uchel heb gymorth y gymuned.

Felly, dewch i ymuno â ni. Yn ogystal â'r gwaith pwysig o godi arian ar gyfer y Neuadd Goffa, rydym yr un mor benderfynol y dylai'r Ffrindiau, gan gofio yr ethos a fu'n sail i adeiladu'r Neuadd, fod yn gymdeithas groesawgar, hamddenol a phleserus i bawb sydd am ymuno. Bydd Ffrindiau yn edrych ymlaen at fynychu a mwynhau dewis amrywiol o ddigwyddiadau sy'n cael eu rhedeg gan y Neuadd Goffa neu'r Ffrindiau gan helpu i gefnogi'r Neuadd yr un pryd.

Fel "Ffrind Neuadd Goffa Aberaeron” ac i gydnabod eich aelodaeth, fe gewch y "buddion Ffrindiau" arbennig hyn *

Cerdyn aelodaeth "Ffrindiau Neuadd Goffa Aberaeron”
Gostyngiad ar brisiau tocynnau digwyddiadau'r Ffrindiau a'r Neuadd Goffa yn unig
Rhaglenni am ddim
Hysbysiad cynnar o ddigwyddiadau'r Neuadd Goffa
Prisiau rhatach ar gyfer hurio'r Neuadd Goffa
Cylchlythyr Ffrindiau

   * yn ddarostyngedig i rai termau ac amodau cyfyngedig

Bydd hyn i gyd a'ch cefnogaeth werthfawr chi ar gyfer y Neuadd Goffa yn costio llai nag y byddech yn ei feddwl. Aelodaeth flynyddol £10 yn unig.

Mae'r Ffrindiau bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i redeg digwyddiadau, felly os hoffech chi gymryd rhan cysylltwch â ni yn y Neuadd Goffa.

Gall pawb sy'n "Ffrind" fod yn sicr bod eu cefnogaeth wedi chwarae rôl allweddol yn nyfodol y Neuadd, gan ei helpu i ddiogelu ei bodolaeth yn y gymuned a rhoi cyfle iddi barhau i ffynnu.

Fe'ch gwahoddwn i ymuno â ni a bod yn "Ffrind Neuadd Goffa Aberaeron”.

Lawrlwythwch a chwblhewch yr wybodaeth a geisir ar y ffurflen isod a dychwelwch y ffurflen i'r Neuadd gyda naill ai siec neu hyd yn oed yn well trwy gwblhau y mandad Archeb Sefydlog.

Lawrlwythwch y ffurflen yma

^